RODO

INFORMACJA O PRZECHOWYWANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:


1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie,
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest DORMED MEDICAL SPA dr n. med.
Dorota Sagan UL. ROKOSZA 5 BUSKO-ZDRÓJ oraz DORMED S.C CENTRUM KOSMETOLOGII I MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, UL.ROKOSZA 11 e-mail: dormedbusko@gmail.com, willa@salondorotka.pl,
willadorotka@gmail.com, dorotasagan@gmail.com


2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności:
założenia przez DORMED MEDICAL SPA dr n. med. Dorota Sagan i DORMED S.C. Centrum Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej karty z historii odbytych zabiegów, zgody na wykonanie zabiegu, wykonania zdjęć, wysyłania wiadomości email/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych
jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


3. W trakcie rejestracji w naszych firmach/ gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres
(ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); rok urodzenia, numer telefonu; adres mailowy, w
przypadku zameldowania w pensjonacie i na katerach prywatnych dodatkowo pobieramy nr i serie dowodu osobistego lub
paszportu, a w przypadku pobierania krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych również prosimy o numer pesel w
celu przekazania go do punktu firmy DIAGNOSTYKA, dodatkowo na terenie obiektów funkcjonuje monitoring, więc
państwa wizerunek jest nagrywany na nośniki i na nich przechowywany do momentu usunięcia.


4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku
niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.


5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:


5.1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

5.2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
5.3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
5.4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5.6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
5.7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.


6. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi
utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do
zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.


7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.


8. Administrator danych nie będzie przekazywał państwa danych osobowych do osób trzecich, do innych firm ani do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.


9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie
dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych
świadczeń.


10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
• Marketingu własnych produktów lub usług
• Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964,
nr 16 poz. 93. Ze zm.)


11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.